Xác định số ngày công để tính giá thành sản xuất lúa hàng hóa

Xác định số ngày công để tính giá thành sản xuất lúa hàng hóa
Ngọc Duyên

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 77/2018/TT-BTC quy định phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm.

 

Theo đó, số lượng thời gian lao động đã bỏ ra cho từng loại công việc, từng khâu khác nhau trong một ngày nên cần phải quy về ngày lao động trong 8 giờ và việc quy đổi được tính dựa theo công thức:

VTC = Vn x Tt/Tq

Trong đó, Vn là số ngày công đầu tư thực tế và được xác định như sau:

  • Trường hợp đã có định mức ngày công lao động trong định mức kinh tế - kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thì thực hiện theo định mức đó;

  • Trường hợp chưa có các định mức kinh tế kỹ thuật hướng dẫn thì căn cứ vào kết quả điều tra ngày công thực tế hộ sản xuất đã đầu tư, hoặc số liệu thống kê gần nhất.

Xem chi tiết tại Thông tư 77/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2018

Gởi câu hỏi

154

Văn bản liên quan