Xác định vốn Nhà nước tại DN cổ phần hóa là tổ chức tín dụng

Xác định vốn Nhà nước tại DN cổ phần hóa là tổ chức tín dụng
Duy Thịnh

Ngày 12/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 30/2018/TT-NHNN hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng (TCTD).

 

Cụ thể, vốn nhà nước tại các DN cổ phần hóa là TCTD được xác định gồm số dư các tài khoản sau đây:

  • Vốn điều lệ: Số hiệu tài khoản 601;

  • Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định: Số hiệu tài khoản 602;

  • Vốn khác: Số hiệu tài khoản 609;

  • Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Số hiệu tài khoản 611;

  • Quỹ đầu tư phát triển: Số hiệu tài khoản 612;

  • Quỹ dự phòng tài chính: Số hiệu tài khoản 613.

Bên cạnh đó, Thông tư 30/2018/TT-NHNN cũng liệt kê các DN cổ phần hóa là TCTD, gồm:

  • Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 126/2017/NĐ-CP;

  • Công ty TNHH MTV do DN nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại Thông tư 30/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

Gởi câu hỏi

200

Văn bản liên quan