Xây dựng CSDL Căn cước công dân thống nhất từ nay đến 2022

Xây dựng CSDL Căn cước công dân thống nhất từ nay đến 2022
Nguyễn Trinh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1368/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD với các nội dung như sau:

Mục tiêu của dự án: Nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu CCCD thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký CCCD tự động trên cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CCCD,...

Quy mô, nội dung đầu tư: Xây dựng hệ thống CCCD thống nhất trên toàn quốc, được triển khai và quản lý tập trung tại BCA, gồm:

  • Đầu tư phần cứng: Hệ nhận dạng sinh trắc học, máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị lưu trữ, thiết bị bảo mật;

  • Đầu tư phần mềm: Phần mềm thương mại, phần mềm ứng dụng;

  • Dịch vụ đào tạo, triển khai thiết lập hạ tầng.

Tổng mức đầu tư của dự án: 2.696 tỷ đồng (Ngân sách nhà nước).

Thời gian thực hiện: 2020 – 2022.

Chi tiết xem tại Quyết định 1368/QĐ-TTg, ban hành ngày 03/9/2020.

Gởi câu hỏi

317

Văn bản liên quan