Xây dựng, phát động phong trào thi đua giảm thiểu chất thải nhựa giai đoạn 2021-2030

Xây dựng, phát động phong trào thi đua giảm thiểu chất thải nhựa giai đoạn 2021-2030
Lê Vy

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 2395/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Theo đó, về nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi ứng xử với các sản phẩm nhựa, chất thải nhựa, Vụ thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền có nhiệm vụ như sau:

  • Giai đoạn từ 2021 đến 2030: Xây dựng, phát động các phong trào thi đua tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy”;

  • Định kỳ hàng năm: Xây dựng định hướng tuyên truyền trong toàn ngành tài nguyên và môi trường về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến hiệu quả trong quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Chi tiết xem tại Quyết định 2395/QĐ-BTNMT được ban hành ngày 28/10/2020.

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan