Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính từ 01/8/2021

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính từ 01/8/2021
Bảo Ngọc

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành hành chính áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  • Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8,0.

  • Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002) áp dụng bảng lương loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,4 đến 6,78.

  • Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003) áp dụng bảng lương loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98.

  • Ngạch Cán sự (mã số 01.004) áp dụng bảng lương loại A0, từ hệ số lương 2,1 đến 4,89.

  • Ngạch Nhân viên (mã số 01.005) áp dụng bảng lương loại B, từ hệ số lương 1,86 đến 4,06.

Trường hợp công chức ngạch nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan không có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thì áp dụng Bảng 4 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 và thay thế Thông tư 11/2014/TT-BNVThông tư 14/2014/TT-BNVThông tư 10/2019/TT-BNV.

Gởi câu hỏi

264