Xếp lương hạ sĩ quan được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 208/2017/TT-BQP của Bộ quốc phòng hướng dẫn về chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

 

Theo đó, việc xếp lương cho hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp được thực hiện theo 02 bước sau:

  • Bước 1: Căn cứ vào vị trí chức danh trong biểu tổ chức biên chế và trình độ đào tạo chuyên ngành để xếp loại, nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp;
  • Bước 2: Xếp vào Bậc 1 trong nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp đã xác định ở trên.

Thời điểm xét nâng bậc lương quân nhân chuyên nghiệp lần sau được tính kể từ tháng, năm ký Quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

Xem thêm Thông tư 208/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017, thay thế Thông tư 152/2007/TT-BQP.

Video điểm tin văn bản - Thông tư 208/2017/TT-BQP

Gởi câu hỏi

725

Văn bản liên quan