Xét tuyển bổ sung ngành GD Mầm non sẽ lấy kết quả từ cao xuống thấp

Xét tuyển bổ sung ngành GD Mầm non sẽ lấy kết quả từ cao xuống thấp
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH về việc rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

Cụ thể, để đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong công tác tuyển sinh, Bộ GDĐT yêu cầu các đại học, học viện đào tạo ngành Giáo dục Mầm non lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

  • Thông tin xét tuyển bổ sung phải đảm bảo đúng quy định hiện hành, trong đó phải công khai đầy đủ các thông tin: Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung, điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1; sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới thực hiện xét tuyển để đảm bảo công bằng lấy kết quả từ cao xuống thấp và không vượt quá chỉ tiêu đã xác định;

  • Thông tin xét tuyển bổ sung đề nghị công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo; đồng thời, gửi về Bộ GDĐT qua email vugddh@moet.gov.vn để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Chi tiết xem tại Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH, ban hành ngày 08/10/2020.

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan