Thông tư 02/2020/TT-BNV
  • Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 01/9/2020
  • Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 01/9/2020
  • 14:27, 27/07/2020
  • Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018