Thộng tư 215/2015/TT-BTC
  • Kinh phí chi trả cho hoạt động trưng cầu giám định lấy từ đâu?
  • Kinh phí chi trả cho hoạt động trưng cầu giám định lấy từ đâu?
  • 11:30, 02/01/2016
  • Đây là nội dung đáng lưu ý tại Thông tư 215/2015/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2015.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018