Thu hồi đất
  • Thu hồi đất nếu không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
  • Thu hồi đất nếu không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
  • 15:42, 13/05/2018
  • Đây là nội dung được quy định tại Điều 64 Luật đất đai 2013 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Theo quy định trên, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà không thực hiện thì sẽ bị thu hồi đất, cụ thể như sau:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018