Danh mục biểu mẫu dân kế toán cần dùng khi quyết toán thuế TNCN

Thư Ký Luật trân trọng chia sẻ đến Quý thành viên danh mục các biểu mẫu cần thiết khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Danh mục biểu mẫu bao gồm:

 

 ĐĂNG NHẬP VÀ TẢI VỀ DANH MỤC BIỂU MẪU QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

STT

Tên biểu mẫu

Mã số biểu mẫu

Văn bản ban hành biểu mẫu

1.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Mẫu số 02/QTT-TNCN

Thông tư 92/2015/TT-BTC

2.

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN

3.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

Mẫu 05/QTT-TNCN

4.

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần

Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN

5.

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần

Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN

6.

Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN

7.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay

Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN

8.

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc

 

 

1,745

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan