Danh mục sổ kế toán, bảng kê theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Danh mục sổ kế toán, bảng kê nằm trong Phụ lục 4 của Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN, BẢNG KÊ

STT

Mẫu số

Tên

Kỳ lập

I.

Sổ kế toán

 1.  

S2-01/KB/TABMIS

Sổ cái tài khoản kế toán

Tháng/năm

 1.  

S2-02/KB/TABMIS

Sổ chi tiết tài khoản

Ngày

 1.  

S2-05/KB/TABMIS

Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán Ngân sách

Tháng/năm

 1.  

S2-06a/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Sổ Cái

Ngày

 1.  

S2-06b/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Quản lý Thu

Ngày

 1.  

S2-06c/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Quản lý Chi

Ngày

 1.  

S2-06d/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Quản lý phân bổ Ngân sách

Ngày

 1.  

S2-06e/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Cam kết chi

Ngày

 1.  

S2-07/KB/TCS

Liệt kê chứng từ TCS-TT

Ngày

 1.  

S2-08/KB/TABMIS

Báo cáo tình hình sử dụng tài khoản tiền

Ngày

 1.  

S2-09/KB/TABMIS

Bảng tổng hợp các nghiệp vụ tại đơn vị kế toán phụ thuộc

Ngày

 1.  

S2-10/KB/TABMIS

Bảng tổng hợp giao nhận vốn và nguồn vốn

Ngày

II.

Bảng kê

 1.  

04/BK-CTNNS

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách

Ngày

 

Xem và tải các biểu mẫu tại Thông tư 77/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 12/09/2017
 

2,740

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan