Một số điểm mới trong Nghị định 149/2016/NĐ-CP về thi hành Luật Giá

Một số điểm mới trong Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 hướng dẫn Luật giá.

Theo Nghị định này, việc theo dõi và giám sát thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi không còn thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.Thay vào đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi; Việc đăng ký giá sữa này ở cấp trung ương sẽ do Bộ Công thương tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá; Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ quyết định về đăng ký giá; định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá đối với mặt hàng sữa cho trẻ dưới 06 tuổi nhằm thực hiện bình ổn giá. Việc đăng ký giá sữa ở địa phương sẽ do Sở Công Thương tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá đối với Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Kê khai giá cước vận tải hành khách theo tuyến cố định và taxi do Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận.

Công tác này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Bộ ngành địa phương, Bộ Y tế quản lý chặt chẽ hơn về sản phẩm này vì mặt hàng này gồm nhiều thương hiệu, chủng loại khác nhau. Bộ Công thương quản lý cũng là cơ quan tham tán thương mại ở nước ngoài, qua đó có thể nắm được tình hình giá sữa nhập khẩu của các thị trường, diễn biến giá, nguồn cung thị trường thế giới và đồng thời có hệ thống cơ quan quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý giá sữa. Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan quản lý trực tiếp phương tiện loại hình kinh doanh vận tải, điều này tạo điều kiện đồng bộ trong công tác quản lý phương tiện và quản lý giá được chặt chẽ hơn.

Nghị định 149/2016/NĐ-CP còn bổ sung về quyền quy định giá thuộc phạm vi quản lý địa phương của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế) và gửi quyết định giá về Bộ Y tế, Bộ Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước; dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập (học phí).

Ngoài ra, UBND tỉnh quy định đối với những loại phí chuyển sang cơ chế giá bắt đầu có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/01/2017, cụ thể như sau:

- Giá cụ thể đối với: Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý; dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ; dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Giá tối đa đối với: Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh; dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Khung giá đối với: Dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container, dịch vụ lai dắt thuộc khu vực cảng biển) do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm cảng, bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý;

Nghị định còn quy định về trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giá phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, địa phương. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Trung tâm này là đầu mối kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các bộ, ngành và địa phương; cung cấp thông tin về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nghị định 149/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3, điểm e khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá./.

Lê Như Trâm (Phòng Quản lý Giá và Công sản)

Nguồn: Sở Tài chính Đà Nẵng
 

Nguồn: Sở Tài chính Đà Nẵng

259

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan