Tổng hợp biểu mẫu cung cấp thông tin hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ vừa được Chính phủ chính thức ban hành ngày 19/10/2020. Theo đó, tại Nghị định này đã quy định một số biểu mẫu cung cấp thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Tổng hợp biểu mẫu cung cấp thông tin hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)

 Tổng hợp biểu mẫu cung cấp thông tin hóa đơn, chứng từ điện tử

Cụ thể, tại Phụ lục II về tra cứu, cung cấp thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 quy định một số biểu mẫu cung cấp thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử cụ thể như sau:

Mẫu số

Tên gọi

Quy định có liên quan

01/CCTT-ĐK

Đề nghị đăng ký mới hoặc bổ sung tài khoản truy cập/nội dung cung cấp thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử

Khoản 1, 2 Điều 48 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

01/CCTT-NT

Đăng ký sử dụng hình thức nhắn tin tra cứu thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử

Khoản 3 Điều 48 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

01/CCTT-KN

Đăng ký kết nối, dừng kết nối với Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử

Khoản 4 Điều 48 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

01/CCTT-TB

Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc đăng ký mới hoặc bổ sung nội dung cung cấp thông tin/tài khoản truy cập hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử

Điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 49 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 

Lưu ý: Nội dung cung cấp thông tin hóa đơn điện tử bao gồm:

STT

Chỉ tiêu thông tin

Ghi chú

Hình thức nhắn tin

1

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Gồm 7 ký tự

2

Ký hiệu hóa đơn

Gồm 6 ký tự đối với tổ chức, 8 ký tự đối với Cục Thuế

3

Số thứ tự hóa đơn

Dãy số tự nhiên bao gồm 7 chữ số

4

Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

 

5

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

 

6

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

 

7

Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền

 

8

Thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT

 

Các hình thức khác

1

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Gồm 7 ký tự

2

Ký hiệu hóa đơn

Gồm 6 ký tự đối với tổ chức, 8 ký tự đối với Cục Thuế

3

Số thứ tự hóa đơn

Dãy số tự nhiên bao gồm 7 chữ số

4

Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

 

5

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

 

6

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

 

7

Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền

 

8

Thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT

 

9

Chữ ký điện tử của người bán; chữ ký điện tử của người mua (nếu có)

 

Lê Vy

920

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan