Tiền lương
 • Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định đề án tiền lương mới trong 2020
 • Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định đề án tiền lương mới trong 2020
 • 12:00, 01/02/2020
 • Trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công đã xông đất, làm việc với Bộ Nội vụ và đưa ra thông điệp đầu năm 2020 về cải cách chính sách tiền lương.
 • Bộ luật Lao động 2019: Quy định mới về lương, thưởng đối với người lao động
 • Bộ luật Lao động 2019: Quy định mới về lương, thưởng đối với người lao động
 • 10:26, 12/12/2019
 • <a href='https://thukyluat.vn/vb/luat-sua-doi-bo-luat-lao-dong-51766.html'> Bộ luật Lao động 2019 </a> được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV ngày 20/11/2019 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Bộ luật này là quy định về nguyên tắc trả lương và thưởng đối với người lao động.
 • Sẽ hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách tiền lương đối với giáo viên
 • Sẽ hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách tiền lương đối với giáo viên
 • 11:33, 18/11/2019
 • Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế được ban hành ngày 30/5/2019.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018