Tinh giản biên chế
  • Trường hợp nào giáo viên sẽ bị tinh giản biên chế?
  • Trường hợp nào giáo viên sẽ bị tinh giản biên chế?
  • 08:30, 03/01/2020
  • Tinh giản biên chế là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí, sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách cho những người này.
  • Danh mục văn bản pháp luật về tinh giản biên chế
  • Danh mục văn bản pháp luật về tinh giản biên chế
  • 11:05, 02/11/2017
  • Tinh giản biên chế là một trong các chính sách cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Để tiện cho việc tra cứu Thư Ký Luật xin gửi quý thành viên danh mục văn bản liên quan chủ đề tinh giản biên chế.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018