• Tiền thưởng, tiền hỗ trợ không phải nộp thuế giá trị gia tăng
  • Tiền thưởng, tiền hỗ trợ không phải nộp thuế giá trị gia tăng
  • 20:00, 24/01/2021
  • Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018