Ðiều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định mới về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản?

Trả lời: Quyết định số 85/2008/QÐ-BNN, ngày 6-8-2008 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tổ chức, cá nhân khi sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Ðiều 11, Nghị định số 59/2005/NÐ-CP, ngày 4-5-2005 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thủy sản do cơ quan quản lý nhà  nước có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp hộ gia đình ương nuôi, thuần dưỡng, làm dịch vụ giống thủy sản quy mô nhỏ, có thu nhập thấp thì không phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 2, Ðiều 24, Nghị định số 109/2004/NÐ-CP, ngày 2-4-2004 của Chính phủ và Khoản 3, Ðiều 2 của Nghị định số 59/2005/NÐ-CP).

- Ðịa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải theo quy hoạch của địa phương.

- Quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng đối tượng và phẩm cấp giống thủy sản theo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành đã quy định; phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y thủy sản được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chứng nhận và phải bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật.

- Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thủy sản hoặc ngành sinh học.

- Cơ sở nhập khẩu giống thủy sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khỏe, dịch bệnh và có chứng nhận cơ sở bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

Nguồn: Nhân dân điện tử

70

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan