3 trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc

Đây là nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức 2010 được đề cập tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019.

Theo đó, bổ sung những trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Viên chức 2010), bao gồm:

- Khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức;

- Khi hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc.

- Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010.

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật Viên chức 2010.

(Hiện hành chỉ quy định trường hợp chấm dứt hợp đồng làm việc).

Đồng thời, Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 còn bổ sung quy định xử lý đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn hết hạn. Cụ thể trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức.

- Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.

- Trường hợp không ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

K.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Nguồn: Lao động

238

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan