An Giang phấn đấu năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, tỉnh An Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,45% năm 2016 xuống còn dưới 3% năm 2020; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 5,15% năm 2016 xuống dưới 2% năm 2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được thực hiện trên phạm vi cả tỉnh, trong đó ưu tiên những địa bàn trọng điểm như: Huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 10%, có đông dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; Xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên và xã thuộc vùng khó khăn. Đồng thời khuyến khích các địa phương vận dụng các chính sách giảm nghèo đặc thù áp dụng cho đối tượng nghèo trên địa bàn bằng nguồn lực của địa phương. Đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội (như người cao tuổi, người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...) thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo sẽ được xem xét hưởng các chính sách trợ cấp của Nhà nước theo quy định.

Tặng quà Tết cho người nghèo tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 phải đảm bảo về mục tiêu phải gắn với các tiêu chí nông thôn mới; đúng đối tượng (người nghèo, người cận nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo); xác định vùng trọng điểm, ưu tiên các địa bàn có tỷ lệ nghèo cao, miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Đặc biệt chú ý về giới và trẻ em trong giảm nghèo; về nguồn lực cần mở rộng xã hội hóa trong huy động nguồn lực cho giảm nghèo...

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, tỉnh tổ chức cải cách đơn giản về điều kiện, thủ tục hồ sơ, giúp đối tượng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng; kết hợp vay vốn tạo việc làm tại chỗ với hướng dẫn cách làm, khuyến nông và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.

Về chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo và cận nghèo, An Giang cũng tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố mạng lưới cơ sở y tế, tăng cường đội ngũ y, bác sỹ, các trang thiết bị y tế về tuyến cơ sở, đảm bảo 100% người nghèo, hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Dự kiến mỗi năm, cấp 150.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ phát triển và sử dụng hiệu quả Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ một phần viện phí cho đối tượng khó khăn cơ nhỡ đột xuất. Thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005, đảm bảo con em hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác khi học các cấp học trong tỉnh. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo

Nguồn: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

88

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan