Bản án có hiệu lực đã 3 năm, còn được quyền yêu cầu thi hành án?

Năm 2016, tôi làm đơn khởi kiện yêu cầu bạn tôi trả nợ. Sau đó, hai bên đã thỏa thuận được về việc này và được Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 3 năm nhưng bạn tôi vẫn không trả nợ theo thỏa thuận đã được Tòa án công nhận. Thời điểm này tôi muốn làm đơn yêu cầu thi hành án được không?

Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án như sau:

1. Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 5 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 5 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

2. Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.

3. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Như vậy, thời hiệu yêu cầu thi hành án là 5 năm kể từ ngày quyết định công nhận sự thỏa thuận có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp của bạn tính đến nay là 3 năm thì vẫn còn thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự. Bạn có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án dân sự tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền theo quy định nêu trên.

Nguồn: Lao động

98

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan