Bảo đảm chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 286/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12-12-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 150/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn để các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc trách nhiệm chăm lo đối với cựu chiến binh, những người đã hy sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, có nhiều công sức đóng góp cho đất nước; phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP một cách nghiêm túc và có hiệu quả; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh theo đúng quy định của Nhà nước; đối với địa phương chưa thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ làm công tác Hội Cựu chiến binh phải thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ.

Phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề phát sinh. Các Bộ, ngành Trung ương cần khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP để kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc và bất cập.

Phó thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-BTC-BQP ngày 25-7-2007 hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP về chính sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế và mai táng phí cho hội viên Hội Cựu chiến binh, hoàn thành trong quý I năm 2013.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2003/TT-BTC ngày 30-10-2003 hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trong quý I năm 2013.

Phó thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 114/2005/TTLT-BQP-BNV ngày 1-8-2005 hướng dẫn thực hiện về tổ chức lễ tang đối với cựu chiến binh, hoàn thành trong quý IV năm 2012.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 5-5-2010. Các cơ quan, ban, ngành ở địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân với Hội Cựu chiến binh.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tinhe Quảng Ninh

125

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan