Bất cập trong thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008

UBND tỉnh vừa có báo cáo Tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Báo cáo đã nêu một số hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành Luật. Chẳng hạn, việc phối hợp xác minh về nhân thân, thông tin cá nhân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không có giấy tờ để chứng minh quốc tịch Việt Nam giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh mất nhiều thời gian, nhiều trường hợp không có kết quả.

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật quốc tịch, người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam nếu cư trú trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, tại địa phương có một số trường hợp công dân Việt Nam đã ra nước ngoài định cư, nhưng gia đình không đến cơ quan Công an làm thủ tục xóa đăng ký thường trú, vẫn còn tên trong sổ hộ khẩu gia đình. Điều này cũng gây khó khăn trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân khi có yêu cầu cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.

Theo thống kê của Sở Tư pháp, từ tháng 7.2009 đến tháng 3.2017, trên địa bàn tỉnh có 6 trường hợp xác nhận là người gốc Việt Nam, 5 trường hợp xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam và 1 trường hợp nhập quốc tịch Việt Nam.

Nguồn: Bình Định Online

Nguồn: Bình Định Online

326

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan