Biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2011/NĐ-CP quy định nội dung, nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm và bảo đảm điều kiện cho việc áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định quy định cụ thể các biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) gồm:

1. Đưa yêu cầu bảo vệ ANTT vào xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hoàn thiện thể chế.

2. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động xây dựng pháp luật, hợp tác quốc tế về pháp luật để xâm hại đến chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế để quản lý nhà nước về bảo vệ ANTT và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ ANTT.

Trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm gửi hồ sơ đó đến Bộ Công an để lấy ý kiến về sự phù hợp với yêu cầu bảo vệ ANTT.

Ngoài ra, trong quá trình soạn thảo các văn bản trên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải gửi hồ sơ xây dựng văn bản đó đến Bộ Công an để lấy ý kiến về tác động của văn bản đối với yêu cầu bảo vệ ANTT.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2011.

Nguồn: Báo Chính phủ

90

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan