Bộ Công Thương triển khai Nghị định 98/2017/NĐ-CP

Ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, thay thế cho Nghị định 95/2012/NĐ-CP.

Theo Nghị định mới, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương có nhiều thay đổi, còn 30 đầu mối, giảm 5 đầu mối so với Nghị định cũ; số phòng trong Vụ, Cục cũng được quy định cụ thể và cắt giảm nhiều.

Do Nghị định 98/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngay từ ngày ký, không có điều khoản chuyển tiếp (trừ quy định đối với Tổng cục Quản lý thị trường), vì vậy để tổ chức bộ máy mới của Bộ Công Thương đi vào vận hành ngay, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương đã họp thảo luận, trao đổi và thống nhất các nội dung công việc để triển khai Nghị định.

Để có thời gian rà soát chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị một cách kỹ lưỡng, đảm bảo được theo yêu cầu của Nghị định 98, Ban cán sự thống nhất với đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ về chức năng nhiệm vụ tạm thời của các đơn vị.

Đối với cấp trưởng các đơn vị, Ban cán sự thống nhất để các đơn vị kịp thời thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 98.

Trước mắt, với đơn vị thay đổi tên, thành lập mới và điều chuyển cán bộ lãnh đạo từ đơn vị khác nhau thì tạm thời giao phụ trách đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị không thay đổi tên gọi thì giữ nguyên lãnh đạo cấp trưởng.

Sau khi ổn định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm cấp trưởng các đơn vị theo quy định.

Riêng với cấp phó đơn vị, Ban cán sự thống nhất bước đầu điều động nhân sự cấp phó theo sự điều chuyển về chức năng nhiệm vụ. Cùng đó, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để sắp xếp lại theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là một đơn vị chỉ có 3 cấp phó.

Chiều 21/8, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đã ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo các đơn vị mới. Cùng ngày, Bộ trưởng cũng đã ký văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ tạm thời phân công thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, đảm bảo không gián đoạn công việc của đơn vị và của Bộ Công Thương.

Nguồn: Bnews

223

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan