Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri Bình Phước

Tại kỳ họp lần thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tập hợp một số kiến nghị của cử tri trong tỉnh và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuyển những kiến nghị này đến Bộ Nội vụ và yêu cầu bộ này trả lời cho cử tri. Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được Văn bản số 498/BNV-TH và Văn bản số 533/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước. Dưới đây xin giới thiệu cùng bạn đọc và cử tri trong tỉnh về những nội dung chính trong hai văn bản nói trên:

Theo Văn bản số 498/BNV-TH của Bộ Nội vụ, cử tri tỉnh Bình Phước đề nghị: Chính phủ xem xét trình Quốc hội thay Pháp lệnh về “Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn” lên thành luật “Thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn” trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa XIV, để phát huy tối đa quyền dân chủ và quy định rõ hơn những nội dung cần công khai để nhân dân biết, nhân dân bàn và quyết định, giám sát những việc làm của chính quyền cấp cơ sở”.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 20-4-2007 (Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11). Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã đạt kết quả quan trọng, hệ thống văn bản về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước được hoàn thiện; quyền dân chủ của nhân dân được bảo đảm và nâng lên; phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm; dân kiểm tra, giám sát” tiếp tục trở thành một trong những mục tiêu và động lực quan trọng đối với sự phát triển bền vững tại địa phương cơ sở; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã trở thành một phong trào được lòng dân, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong xã hội; góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn như: Một số nội dung quy định trong pháp lệnh không còn phù hợp với điều kiện hiện nay; trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc thực hiện dân chủ còn chồng chéo, chưa cụ thể; một số nội dung phải công khai cho dân biết chưa được thực hiện nghiêm túc; quyền dân chủ của nhân dân chưa được phát huy, vẫn còn tình trạng mất dân chủ tại một số địa phương, cơ sở,… Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 (Công văn số 331/VPCP-PL ngày 15-1-2015), Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết pháp lệnh nêu trên và gửi báo cáo tổng kết về Bộ Nội vụ để tổng hợp xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 21-6-2016, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng kết Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Báo cáo số 2837/BC-BNV) và đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007; phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (Công văn số 6052/VPCP-V.III ngày 21-7-2016 của Văn phòng Chính phủ). Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng kế hoạch nghiên cứu xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Tại Văn bản số 533/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ cho biết, cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện giao dịch điện tử báo cáo bảo hiểm quy định đối với những doanh nghiệp và đơn vị nhiều lao động. Còn đối với những đơn vị như đoàn thể, một số ngành cấp huyện không được trang bị thiết bị điện tử mà bắt buộc phải mua riêng một chương trình thì lãng phí ngân sách nhà nước, đề nghị xem xét lại.

Về kiến nghị này, Bộ Nội vụ trả lời như sau: Hiện nay, Chính phủ đang tích cực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 về Chính phủ điện tử. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH), sau khi thí điểm thành công giao dịch điện tử theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN để tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về lĩnh vực BHXH. Tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định “Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch bằng phương thức truyền thống trong lĩnh vực BHXH”. Trường hợp lựa chọn giao dịch điện tử thì phải thực hiện việc “Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử” theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức, cá nhân giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN được BHXH Việt Nam hỗ trợ miễn phí phần mềm kê khai BHXH điện tử K-BHXH tại Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn).

Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005 và quy định của Nghị định 166/2016/NĐ-CP thì điều kiện giao dịch điện tử phải có chữ ký số. Đối với doanh nghiệp phải mua chữ ký số công cộng, đối với các cơ quan tổ chức hành chính thuộc khối nhà nước được Ban cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số chuyên dùng (Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP).

Căn cứ các quy định trên, nếu các đoàn thể, các cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện số lượng lao động ít chưa có nhu cầu giao dịch điện tử thì không bắt buộc phải lựa chọn. Trường hợp lựa chọn giao dịch điện tử sẽ được cơ quan BHXH hỗ trợ phần mềm miễn phí và nếu có yêu cầu sẽ được Ban cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số.

Nguồn: Báo Bình Phước

195

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan