Bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Nghị định này, NHNN thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật NHNN Việt Nam, Nghị định 123/2016/NĐ-CP, bao gồm 37 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó có:

Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết, nghị định, kế hoạch, chiến lược… thuộc lĩnh vực NHNN quản lý. Ban hành thông tư và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Xây dựng chỉ tiêu lạm phát hàng năm để trình Chính phủ, sử dụng các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho tổ chức không phải là ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể TCTD theo quy định của pháp luật.

NHNN được quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với TCTD vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm: Mua cổ phần của TCTD; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của TCTD; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể TCTD; đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với TCTD.

Chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng; chấp thuận những thay đổi khác theo quy định của Luật các TCTD.

Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại TCTD, tổ chức tài chính, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Sử dụng vốn pháp định để góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của NHNN.

So với Nghị định 156/2013/NĐ-CP trước đó về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN tại Nghị định 16 tăng thêm 2 điều về nội dung liên quan đến hoạt động truyền thông của ngành Ngân hàng  và Chấp thuận danh sách dự kiến các lãnh đạo ngân hàng. Đồng thời, rút gọn hơn nội dung về đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước.  

Về cơ cấu, tổ chức, số đơn vị, NHNN có 27 đơn vị , tăng thêm 1 đơn vị so với trước đây là Vụ truyền thông..

Nghị định 16/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 17/2 và thay thế Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

137

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan