Bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24-10-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo Nghị định 147/2018/NĐ-CP, để kinh doanh vận tải biển chỉ cần đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật thay vì phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển như trước đây. Nghị định mới cũng chính thức bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển; đồng thời, đơn giản hóa điều kiện với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa. Theo đó, ngoài việc đáp ứng yêu cầu là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định thì chỉ cần có quyền sử dụng hợp pháp tối thiểu một tàu biển mang quốc tịch Việt Nam…

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nguồn: Nhân dân điện tử

95

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan