Bộ Tài chính công bố 25 văn bản hết hiệu lực một phần

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC về việc công bố danh mục 25 văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính bãi bỏ điều 6, 7, 8, 10, 11 của Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Bộ Tài chính bãi bỏ một số điều, khoản của 7 văn bản thuộc lĩnh vực bảo hiểm (Thông tư số 124/2012/TT-BTC, 125/2012/TT-BTC, 194/2014/TT-BTC, 135/2012/TT-BTC, 115/2013/TT-BTC, 130/2015/TT-BTC52/2016/TT-BTC).

Bên cạnh đó bãi bỏ điều 6 của Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Một số điều, khoản trong 7 văn bản về lĩnh vực hải quan (Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Quyết định số: 24/2009/QĐ-TTg, 44/2013/QĐ-TTg, 39/2015/QĐ-TTg; Thông tư số: 38/2015/TT-BTC, 191/2015/TT-BTC49/2015/TT-BTC) được thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Đồng thời, liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính cũng bãi bỏ nhiều điều, khoản trong 7 văn bản (Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP; Thông tư số: 210/2012/TT-BTC, 212/2012/TT-BTC, 91/2013/TT-BTC, 227/2012/TT-BTC, 197/2015/TT-BTC, 203/2015/TT-BTC, 05/2015/TT-BTC11/2016/TT-BTC). Các quy định nêu trên bị thay thế bởi Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

86

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan