Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP).

Theo Bộ Tài chính, lý do bộ này đề nghị xây dựng nghị định mới về Quỹ đầu tư phát triển địa phương (quỹ ĐTPTĐP) đó là do quá trình triển khai các nghị định hiện hành vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: Nguồn vốn hoạt động của các Quỹ ĐTPTĐP vẫn còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với vốn điều lệ, mặc dù quy định vốn điều lệ tối thiểu hiện nay đã rất thấp (ở mức 100 tỷ đồng), tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn 3/42 Quỹ chưa đủ vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng, 18/42 Quỹ có quy mô vốn từ 100 đến dưới 200 tỷ đồng, 12/42 Quỹ có vốn điều lệ trên 200 tỷ đến 500 tỷ đồng và chỉ có 8 Quỹ có quy mô vốn lớn hơn 500 tỷ đồng. Đối với vốn huy động, tính đến hết năm 2016, vốn huy động mới đạt 6.912 tỷ đồng, chiếm 25% vốn hoạt động của hệ thống Quỹ ĐTPTĐP.

Hoạt động sử dụng vốn còn một số bất cập như tỷ lệ nợ xấu ở một số Quỹ ĐTPTĐP ở mức cao, mức lãi suất cho vay tối thiểu chưa phản ánh được đầy đủ chi phí trong lãi suất cho vay...

Do vậy, theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định thay thế sẽ đáp ứng được các yêu cầu: Xây dựng khung khổ pháp lý ổn định để tạo điều kiện cho các Quỹ ĐTPTĐP hoạt động và phát triển; giảm rủi ro trong hoạt động cho vay, đầu tư cho các Quỹ, ngân sách nhà nước và hệ thống tài chính; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính trình Chính phủ các nội dung sau: Bổ sung các điều kiện cho vay đối với chủ đầu tư theo hướng: chủ đầu tư phải có năng lực pháp luật dân sự; thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; và phải có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án.

Về lãi suất cho vay, Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi cách xác định lãi suất cho vay tối thiểu theo hướng bổ sung nguyên tắc khi xác định lãi suất cho vay tối thiểu trong đó chi phí cơ hội của vốn chủ sở hữu được tính tối thiểu bằng bình quân lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng của 3 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước trên 50% cộng phí quản lý, các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ ĐTPTĐP.

UBND cấp tỉnh quyết định tỷ lệ chi phí quản lý và các chi phí khác có liên quan đảm bảo Quỹ ĐTPTĐP đủ nguồn kinh phí hoạt động và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.

Như vậy, việc bổ sung nguyên tắc xác định lãi suất nêu trên sẽ tạo mặt bằng chung trong việc xác định lãi suất cho vay, đồng thời, vẫn đảm bảo quyền chủ động của các địa phương trong việc xác định lãi suất cho vay đến từng dự án cụ thể.

Nguồn: Vietnambiz

98

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan