Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được nhận được Công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

Nội dung kiến nghị: Câu 15: Đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Bởi vì:

- Thứ nhất: Theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 thay thế Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10; tại Điều 24 có quy định: “Các khoản phí trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá theo Danh mục tại Phụ lục số 2 kèm theo Luật này được thực hiện theo Luật giá kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”. Tại Phụ lục 2 kèm theo Luật phí và lệ phí, phí vệ sinh chuyển thành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

- Thứ hai: Trước đây khi còn là phí vệ sinh, việc xác định mức phí thực hiện theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nay chuyển thành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt nên cần có hướng dẫn cụ thể phương pháp xây dựng phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1903/BXD-KTXD ngày 18/8/2017 trả lời như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 (hiện nay là Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017) của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; và nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; thì dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn là sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao tại các Nghị định nêu trên, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (trong đó có dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị) theo hướng phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới (đấu thầu, đặt hàng…).

Đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải rắn và phế liệu, ngày 15/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trong thời gian tới, khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ xem xét việc chuyển đổi sang phương án định giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị và khu dân cư tập trung.

Nguồn: Bộ xây dựng

128

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan