Căn cứ tính phí bảo hiểm công trình xây dựng

Ông Hoàng Đình Tuấn (Nam Định) hỏi: Theo Thông tư 329/2016/TT-BTC, công trình đê điều, kè bờ sông, bờ biển có chiều dài từ 1.000m trở lên thì phí bảo hiểm 10% giá trị công trình, vậy công trình kè có chiều dài dưới 1.000m thì phí bảo hiểm tính như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đề nghị ông Tuấn xác định rõ công trình xây dựng có thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng hay không.

Trường hợp công trình xây dựng không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Trường hợp công trình xây dựng thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, thì theo Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 329/2016/TT-BTC quy định phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm như sau:

"1. Phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng được xác định theo Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới 700 tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo Điểm 1, Khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới 700 tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp đặt và chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt chiếm từ 50% trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo Điểm l, Khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Đối với các công trình xây dựng chưa được quy định tại Điểm 1, Khoản I và Điểm 1, khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc công trình xây dựng có giá trị từ 700 tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm.

Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s, “B++” theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm".

Nguồn: Diễn đàn Cạnh tranh Quốc gia

84

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan