Cần thiết sửa đổi Luật Công an nhân dân

Chiều 24/5, Ủy ban Quốc phòng- An ninh họp phiên toàn thể lần thứ 9 để thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn mới đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân 2014, nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng; đảm bảo đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật, khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật Công an nhân dân 2014.

Theo Tờ trình, dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có bố cục gồm 7 Chương, 48 điều. Trong đó, bổ sung 04 điều mới, sửa đổi, bổ sung 31 điều của Luật Công an nhân dân 2014. Nội dung sửa đổi tập trung vào những vấn đề về hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; phân loại lực lượng công an nhân dân; thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức; nhiệm vụ quyền hạn của công an nhân dân…

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Lê Đình Nhường cho biết, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Công an nhân dân với những lý do mà Chính phủ đưa ra. Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh nhận thấy, việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy Bộ Công an trong thời điểm này là cấp bách, cần thiết nhằm hướng tới bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh thấy rằng, các nội dung dự thảo Luật đã cơ bản bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, phù hợp với quy định của Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Hồ sơ dự án Luật cơ bản được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Về cơ cấu và phân loại lực lượng Công an nhân dân, Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh tán thành với việc không quy định cơ cấu của Công an nhân dân và phân loại sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân theo lực lượng An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân nhằm đảm bảo linh hoạt trong chỉ đạo và điều hành công tác cán bộ.

Liên quan đến nội dung công an xã, thị trấn trong hệ thống, tổ chức của Công an nhân dân, Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh nhất trí với quy định công an xã, thị trấn chính quy như dự thảo Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 22- NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo báo cáo sâu hơn về lộ trình thực hiện, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng quân sự địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) là dự án Luật đặc biệt quan trọng có liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của lực lượng công an nhân dân, vì vậy cần phải rà soát thận trọng. Đặc biệt, việc xây dựng luật phải bám sát Nghị quyết 22- NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh lý trên cớ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng- An ninh cũng như các ý kiến thảo luận tại phiên họp; đảm bảo khẩn trương hoàn thành dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 này.

Nguồn: laodongthudo.vn

Nguồn: laodongthudo.vn

163

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan