Chấp nhận một số tiêu chí xuất xứ trên C/O mẫu KV/VK

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan đối với C/O mẫu KV/VK.

Ảnh minh họa.

Theo đó, cơ quan Hải quan chấp nhận C/O mẫu KV/VK có thể hiện trị giá FOB tại ô số 9 của C/O trong trường hợp hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ khác ngoài tiêu chí xuất xứ hàm lượng giá trị khu vực (RVC).

Đối với việc ghi tiêu chí xuất xứ tại ô số 8 của C/O, căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 phần “Overleaf Notes” Phụ lục VI Thông tư 40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc, hàng hóa đáp ứng quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa (CC, CTH hoặc CTSH) thì tiêu chí xuất xứ cần thể hện trên ô số 8 của C/O mẫu KV/VK là “CTC”.

Trường hợp tiêu chí xuất xứ thể hiện trên ô số 8 của C/O là “CC”, “CTH” hoặc “CTSH” với điều kiện tiêu chí xuất xứ này phù hợp với quy định tại Phụ lục II Thông tư 40/2015/TT-BCT thì được cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở kết quả Phiên họp lần thứ ba của Tiểu ban Hải quan và Xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA). 

Nguồn: Báo Hải Quan

377

Gởi câu hỏi