Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được thực hiện ở nước ta theo hệ thống văn bản nào? QUANG MINH (Hà Nội).

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau: Ở Việt Nam, từ năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 30/HÐBT về bảo hiểm bắt buộc (BHBB) trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới (XCG). Hiện nay, chế độ bảo hiểm này được thực hiện theo hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10; Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11; Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định số 34/2010/NÐ-CP ngày 2-4-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Nghị định số 103/2008/NÐ-CP ngày 16-9-2008 của Chính phủ về BHBBTNDS của chủ XCG; Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22-12-2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm BHBBTNDS của chủ XCG; Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25-5-2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm XCG; Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 25-2-2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 103/2008/NÐ-CP.

Gần đây nhất, ngày 12-9-2012, Bộ trưởng Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22-12-2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm BHBBTNDS của chủ XCG và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25-5-2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm XCG. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-11-2012.

Nguồn: Nhân dân điện tử

122

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan