Chế độ BHXH đối với Trưởng, Phó Công an xã

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH và BHYT đối với chức danh Phó trưởng Công an xã và Công an viên theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và Điều 7 Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn như sau:

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định: “Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện BHXH và BHYT theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện BHXH và BHYT đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT”.

Luật BHXH năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007 đã quy định hai loại hình BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. BHXH bắt buộc áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Từ ngày 1/1/2016 trở đi, theo quy định của Luật BHXH năm 2014 thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn cũng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. BHXH tự nguyện áp dụng đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì Trưởng Công an xã là công chức cấp xã. UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Căn cứ quy định nêu trên thì trước ngày 1/1/2016 Trưởng Công an xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; Phó trưởng Công an xã và Công an viên thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Từ ngày 1/1/2016 trở đi, Phó trưởng Công an xã và Công an viên mà thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì cũng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, hiện nay việc thực hiện chế độ BHXH đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được thực hiện theo quy định của Luật BHXH và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật BHXH.

Nguồn: Báo chính phủ

192

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan