Chính sách thuế đối với Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 2279/TCT-CS ngày 16/07/2013 trả lời Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn chính sách thuế theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009, Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 đối với trường hợp cụ thể của Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An.

Theo đó, đối với những vấn đề mà Cục thuế Thành phố Hà Nội quan tâm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách giảm, gia hạn theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính

Theo quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 thì Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.

- Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người."

Đồng thời, ngày 4/2/2009 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 1326/BTC-CST về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC, trong đó hướng dẫn về đối tượng áp dụng như sau: "Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC bao gồm cả các tổ chức: Hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhưng hạch toán độc lập;…"

Theo báo cáo của Cục Thuế, Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An là đơn vị trực thuộc của Công ty Phát triển công nghệ y học, có tư cách pháp nhân độc lập, có tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật; Bệnh viện đã đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế quận Đống Đa, hình thức hạch toán kết quả kinh doanh: độc lập. Do đó, Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An đáp ứng điều kiện là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhưng hạch toán độc lập thuộc đối tượng điều chỉnh tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC theo hướng dẫn tại công văn số 1326/BTC-CST ngày 4/2/2009 của Bộ Tài chính. Giao Cục Thuế kiểm tra thực tế đáp ứng quy mô về vốn và lao động theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục I Thông tư số 03/2009/TT-BTC, từ đó xác định chính sách ưu đãi phù hợp với quy định.

2. Về chính sách giảm, gia hạn theo Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính:

- Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật…".

- Khoản 1 Điều 1 Chương I Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Khoản này là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là tổng nguồn vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31 tháng 12 năm 2010 của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 thì số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là số vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

d) Không áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các đối tượng sau đây:

- Doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con."

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ do Cục Thuế TP. Hà Nội cung cấp thì Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An đã đăng ký kê khai nộp thuế, có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tế tư nhân số 49/GCNĐĐKHNY ngày 25/9/2009 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An không đăng ký kinh doanh (không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nên Bệnh viện không đáp ứng tiêu chí là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP nêu trên. Vì vậy, Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An không thuộc đối tượng xét hưởng chính sách ưu đãi miễn giảm 30% thuế TNDN của năm 2011 theo hướng dẫn tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

89

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan