Chủ đầu tư có phải ghi nhật ký giám sát?

Ông Lê Nguyên Hiếu (hieu.qldayte@...) tham khảo Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì không thấy quy định việc chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) phải ghi chép nhật ký giám sát. Ông Hiếu hỏi, vậy việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư thực hiện thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về xây dựng tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì không quy định về việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư.

Tại Khoản 11, Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định, nhà thầu thi công xây dựng công trình có nhiệm vụ lập nhật ký thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

Theo Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD, nội dung của nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

- Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường.

- Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có).

- Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có).

- Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

Nguồn: Cạnh tranh quốc gia

671

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan