Cơ quan nào quản lý về bảo hiểm tiền gửi?

Ông Nguyễn Văn Sáng (Nam Định) hỏi: Cơ sở pháp lý của vấn đề bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hiện nay như thế nào? Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi?

Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có ý kiến như sau:

Hiện nay, cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam là Luật Bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bao gồm:

- Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi;

- Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 1/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 3090/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Ngoài ra, còn có các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành ban hành, các quy chế, quy định về bảo hiểm tiền gửi do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành.

Theo quy định tại Điều 8 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012: “Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.

Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.

UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi tại địa phương.

Nguồn: Báo Chính phủ

291

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan