Công đoàn có phải báo cáo tài chính với người sử dụng lao động không?

Công ty chúng tôi là 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty hàng tháng nộp kinh phí công đoàn đầy đủ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên người sử dụng lao động yêu cầu công đoàn công ty báo cáo thu chi hàng tháng, phải nhập số liệu thu chi theo biểu của công ty. Việc chủ sử dụng lao động kiểm soát tài chính công đoàn là đúng hay sai. Có quy định nào mà người sử dụng lao động được kiểm tra, kiểm soát tài chính công đoàn không?

Ảnh minh họa.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 27 Luật Công đoàn 2012 quy định về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn như sau:

1. Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Tài chính công đoàn được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm các nhiệm vụ sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

b) Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

c) Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh.

d) Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

đ) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn.

e) Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cho người lao động.

g) Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới.

h) Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động.

i) Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác.

k) Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách.

l) Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp.

m) Các nhiệm vụ chi khác.

Điều 29 Luật Công đoàn 2012 quy định kiểm tra, giám sát tài chính Công đoàn:

1. Công đoàn cấp trên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác tài chính của công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Cơ quan kiểm tra của Công đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính của Công đoàn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, không có quy định nào của pháp luật buộc công đoàn phải báo cáo thu chi tài chính công đoàn cho người sử dụng lao động. Việc làm của công ty là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Công đoàn công ty bạn có thể giải thích cho người sử dụng lao động biết. Trường hợp người sử dụng lao động vẫn buộc công đoàn phải báo cáo thu chi tài chính công đoàn cho họ, bạn có thể nhờ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở can thiệp, bảo vệ quyền lợi của tổ chức công đoàn.

Nguồn: Lao động

146

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan