Đà Nẵng: Tạm ngừng mua sắm, điều chuyển, bán xe công

Ngày 16/4, UBND TP Đà Nẵng có Công văn 24447/UBND-STC liên quan đến việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 và xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Công văn gửi các cơ quan nhà nước; Văn phòng Thành ủy; các tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; các đơn vị sự nghiệp công lập; các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; UBND các quận, huyện, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản… trong đó đáng lưu ý là tạm dừng chủ trương mua sắm, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án và địa phương trên địa bàn.

Theo đó, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 và xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Tại Công văn 24447/UBND-STC, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên đã giao các Sở Y tế, GD&ĐT, LĐ&TBXH chủ động có văn bản xin ý kiến các Bộ chủ quản đối với nội dung và tiến độ ban hành quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý; trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng, trình ban hành.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vừa ký công văn gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính đề nghị tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án (trừ xe ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài) cho đến khi các Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành để thay thế cho các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng tài sản công tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc thu hồi xe ô tô, xử lý xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại và thanh lý xe ô tô thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.
 

Nguồn: Kinh tế Đô thị

220

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan