Đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản mất phí 1 triệu đồng

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản khi cấp mới giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp là 1 triệu đồng. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại giấy đăng ký mất phí 500.000 đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 106/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Theo đó, cá nhân khi nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá, thì phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư này.

Tương tự, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản hoặc nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại giấy đăng ký hoạt động đấu giá tài sản cũng phải nộp phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mức thu phí quy định cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Mức thu

(Đồng/hồ sơ)

1

Phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản

 

a

Tham dự kiểm tra kết quả tập sự

2.700.000

b

Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

800.000

c

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

500.000

2

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

 

a

Cấp mới Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật đấu giá tài sản

1.000.000

b

Cấp mới Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 62/2017/NĐ-CP

500.000

c

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

500.000

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, tổ chức thu phí phải nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (NSNN) trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Nguồn chi phí trang trải cho thực hiện công việc và thu phí do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP, thì được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Nộp 10% tiền phí thu được vào NSNN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/11/2017 và thay thế Thông tư 221/2016/TT-BTC.

 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

119

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan