Đất chưa có quyết định thu hồi có được cấp sổ đỏ?

Ông Nguyễn Thanh Tuân (mongdiep2307@..) có 2.000 m2 đất phi nông nghiệp sử dụng liên tục, không tranh chấp từ trước năm 1975 đến nay, tháng 4/1993 ông đã xây dựng nhà để ở. Năm 2004, UBND huyện có thông báo về quy hoạch vùng trung tâm hành chính huyện, trong đó có 2.000 m2 đất và nhà ở của ông.

Ông Tuân đã có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được UBND huyện trả lời, đất nằm trong khu quy hoạch nên không được cấp. Ông Tuân hỏi, theo quy định của pháp luật hiện nay thì trường hợp của ông có được cấp Giấy chứng nhận không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Tuân như sau:

Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013. Kể từ ngày 1/7/2014 Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 100; trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai thực hiện theo quy định tại Điều 101 của Luật này.

Trường hợp nào không cấp Giấy chứng nhận?

Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

- Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

- Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định nêu trên..

Khoản 6, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 quy định quy định 1 trong 7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do không có thông tin về quy hoạch vùng trung tâm hành chính huyện của Tuân đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất hay chưa, do vậy có 2 tình huống để ông đối chiếu:

Nếu  ông Tuân đã nhận được thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của UBND huyện (quy định tại khoản 2, Điều 66, Luật Đất đai năm 2013) thì  thửa đất ông đang sử dụng thuộc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nếu ông Tuân chưa nhận được thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của UBND huyện và có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 100 hoặc Điều 101 Luật Đất đai 2013, thì ông được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật trong đó có việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nguồn: Báo chính phủ

121

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan