Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Từ ngày 01-01-2014, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để việc triển khai thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) đảm bảo kịp thời, thống nhất, đồng bộ, đạt hiệu quả cao, ngày 18-10-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật GDQPAN (Ban hành kèm theo Quyết định 1911/QĐ-TTg), phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương; trong đó, tập trung vào xây dựng các văn bản, đề án, làm cơ sở để hướng dẫn thi hành Luật. Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật GDQPAN, các cơ quan chức năng tiến hành xây dựng 21 văn bản và đề án. Trong đó, Bộ Quốc phòng (BQP) được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo 11 văn bản1; đồng thời, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) soạn thảo 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 04 thông tư; phối hợp với các bộ: Công an; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông xây dựng 03 thông tư. Ngoài ra, BQP còn được giao chủ trì biên soạn giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho các đối tượng và chủ trì cùng các địa phương tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật GDQPAN.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, BQP đã chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan Chính phủ, địa phương đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật và đạt kết quả bước đầu. Việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật GDQPAN đã được Ban soạn thảo Luật Gíao dục Quốc phòng và An ninh, nòng cốt là Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo - phối hợp cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình và đạt chất lượng tốt. Đến nay, các văn bản do BQP chủ trì soạn thảo đã căn bản hoàn thành. Trong đó, Nghị định Quy định chi tiết, hướng dẫn thi  hành một số điều của Luật GDQPAN đã dự thảo lần thứ năm và lấy ý kiến đóng góp của 71 bộ, ngành Trung ương, 63 tỉnh, thành, 07 quân khu và các quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường quân đội, cơ quan liên quan của BQP. Ban soạn thảo đã chỉnh lý thành dự thảo lần thứ sáu chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng GDQPAN Trung ương, Hội đồng GDQPAN quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN các cấp đã dự thảo lần thứ ba và xin ý kiến của 33 bộ, ngành Trung ương, 63 tỉnh, thành và các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khảo sát thực tế tại 12 cơ sở giáo dục đại học, 05 cơ sở dạy nghề, 25 nhà trường quân đội; trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo lần thứ ba Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN; quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN trên phạm vi cả nước. Các thông tư khác, BQP được giao chủ trì soạn thảo cũng đều đã dự thảo xong lần thứ 3, thứ 4,… Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền về Luật cũng được các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài Quân đội đẩy mạnh, đem lại hiệu quả tốt, v.v.

Những kết quả trên đây thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, ý thức và trách nhiệm chính trị cao của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan, trước hết là Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo trong việc quán triệt, thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật GDQPAN của Chính phủ. Thời hạn hiệu lực của Luật GDQPAN đã tới gần, để kịp thời đưa Luật vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, thời gian tới, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề chủ yếu sau:

Một là, đẩy nhanh việc hoàn thiện, ban hành hệ thống văn bản, đề án hướng dẫn thi hành Luật GDQPAN bảo đảm khả thi, đúng tiến độ. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định đến chất lượng, hiệu quả triển khai thi hành Luật và kết quả công tác GDQPAN. Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn thi hành Luật theo quy định đã và đang soạn thảo, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu, soạn thảo, hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành. Trong quá trình thực hiện, Ban soạn thảo Luật GDQPAN và các cơ quan chức năng cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về QPAN, sự chỉ đạo của Chính phủ, định hướng của BQP; thực hiện đúng quy trình soạn thảo và thẩm quyền theo quy định; chú trọng bám sát thực tiễn; nghiêm túc tiếp thu ý kiến rộng rãi của các cấp, ngành, địa phương để văn bản hướng dẫn thi hành Luật có tính khả thi cao, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu công tác GDQPAN trước mắt và lâu dài. Trước hết, Ban soạn thảo Luật GDQPAN phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan làm tốt việc rà soát, thẩm định, hoàn chỉnh Nghị định Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDQPAN, sớm trình Chính phủ ban hành, làm cơ sở cho xây dựng các văn bản dưới Luật. Các bộ, ngành, địa phương cần chủ động rà soát các văn bản về GDQPAN hiện hành, xác định các văn bản, nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật GDQPAN và Nghị định Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDQPAN (khi được Chính phủ thông qua), đảm bảo hệ thống văn bản triển khai thi hành Luật được ban hành đồng bộ, chi tiết, cụ thể ở các cấp. Mặt khác, để sớm đưa Luật GDQPAN vào cuộc sống thì việc xây dựng các đề án triển khai thực hiện là rất quan trọng. Theo đó, các bộ: Quốc phòng, GD&ĐT cần chỉ đạo xây dựng các đề án thực hiện Luật GDQPAN đã được Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo chất lượng; đồng thời, có các biện pháp tích cực để triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án đó trong thời gian tới.

Luật Quốc phòng an ninh

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Hai là, tập trung kiện toàn Hội đồng GDQPAN các cấp phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Những năm qua, theo Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng GDQPAN các cấp từ Trung ương đến địa phương được thành lập và thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hội đồng GDQPAN các cấp đã thực hiện nghiêm túc quy chế, duy trì nền nếp hoạt động, khẳng định được vị trí, vai trò, góp phần quan trọng vào thực hiện công tác GDQPAN ở các cấp, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, chúng ta cần chủ động, khẩn trương kiện toàn Hội đồng GDQPAN Trung ương, Hội đồng GDQPAN quân khu, Hội đồng GDQPAN cấp tỉnh, huyện, xã, cùng Ban Thường trực Hội đồng ở các cấp, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, nhất là những thành phần bổ sung mới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng ở từng cấp và yêu cầu công tác GDQPAN trong giai đoạn mới. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Hội đồng GDQPAN cùng cấp; phát huy vai trò của Hội đồng trong việc tham mưu, tư vấn, xây dựng các kế hoạch, đề án về GDQPAN, cũng như tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Luật GDQPAN ở các cấp, ngành, địa phương mình. Hội đồng GDQPAN các cấp cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu và các phòng (ban) Dân quân tự vệ thuộc các quân khu (cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố) là Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN ở từng cấp, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện Luật GDQPAN và công tác GDQPAN.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật GDQPAN cho các đối tượng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm giúp các đối tượng, các tầng lớp nhân dân hiểu, nắm được những nội dung cơ bản của Luật, để từ đó đề cao trách nhiệm trong thực hiện. BQP tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật GDQPAN. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu về Luật; tổ chức tốt hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Luật GDQPAN, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, tích cực chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể về Luật trong những năm tới và có nội dung, chương trình cụ thể cho từng tháng, quý, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư. Việc tuyên truyền, phổ biến cần vận dụng đa dạng các hình thức, phương pháp, nhất là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; chú ý làm rõ những điểm mới, bước phát triển trong Luật GDQPAN, vị trí, ý nghĩa của công tác GDQPAN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan chức năng của BQP và Bộ GD&ĐT theo nhiệm vụ được phân công, cần đẩy mạnh việc chỉnh lý, bổ sung hệ thống giáo khoa, giáo trình, tài liệu GDQPAN phù hợp với quy định của Luật, phục vụ kịp thời công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chăm lo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách, giáo viên GDQPAN; đồng thời, quan tâm thực hiện đúng quy định về bảo đảm kinh phí, vật chất cho nhiệm vụ GDQPAN, góp phần nâng cao chất lượng công tác này.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật GDQPAN là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị; trong đó, cơ quan quân sự địa phương có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN ở địa phương cần tích cực, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện để Luật GDQPAN đi vào cuộc sống, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nguồn: Tạp chí Quốc phòng toàn dân

135

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan