Đề nghị nâng mức phụ cấp đối với công an viên

Cử tri huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 6 HĐND TP kiến nghị: Hiện mức phụ cấp đối với công an viên là quá thấp (công an viên xã được hưởng hệ số 1,2 = 1.560.000đ, công an viên thôn được hưởng hệ số 0,7 = 910.000đ) không đảm bảo cuộc sống, nhiều trường hợp đã xin nghỉ và không có người tham gia, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đề nghị UBND Thành phố xem xét, nâng mức phụ cấp cho các lực lượng trên.

Trả lời kiến nghị cử tri, UBND TP cho biết quy định của Trung ương ghi rõ: Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Đối với các Quy định của thành phố Hà Nội: Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; Trong đó đã quy định cụ thể  mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể: Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực tại xã, Công an viên ở thôn là chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cụ thể như sau: Phó Trưởng Công an: hệ số 1,86; Công an viên thường trực tại xã: hệ số 1,2; Công an viên ở thôn: Hệ số 0,7.

- Mức phụ cấp cho chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Bao gồm cả Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực tại xã, Công an viên ở thôn) được xác định từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Bộ Nội vụ đang tham mưu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND Thành phố sẽ giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách nói chung khi các chế độ chính sách của Trung ương thay đổi.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

296

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan