Đề nghị sửa đổi các luật về xây dựng, nhà ở, bất động sản

Bộ Xây dựng vừa công bố hồ sơ đề nghị xây dựng dự án án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS), Luật Quy hoạch đô thị.

Theo Bộ Xây dựng, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 là các đạo luật quan trọng điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở; kinh doanh BĐS…

Các đạo luật này đã góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho DN, người dân tiếp cận các thủ tục và dịch vụ công, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục tư tưởng “nhà nước hóa”, cũng như tư tưởng “thị trường hóa” một cách cực đoan trong quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, qua thực tiễn quá trình thực hiện các luật này và các Luật về đầu tư, kinh doanh khác như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai… cũng bộc lộ một số bất cập, không phù hợp với thực tiễn như: thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng còn dài, điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với một số đối tượng công trình còn chưa phù hợp với thực tiễn.

Một số quy định về đất ở, quyết định chủ trương đầu tư chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Đầu tư, điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với một số ngành nghề còn phức tạp; lựa chọn tư vấn lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị chưa đáp ứng yêu cầu thực tế…

Do vậy, theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi, bổ sung các luật nêu trên là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Về phạm vi điều chỉnh, Dự án Luật này dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật hiện hành, bao gồm: Luật Xây dựng; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh BĐS và Luật Quy hoạch đô thị.

Mục tiêu tổng quát là nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng giảm bớt điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở, kinh doanh BĐS nhằm tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và DN.

Có 4 nội dung chính của chính sách sẽ được sửa đổi, bổ sung trong Dự án Luật. Trong đó, chính sách thứ nhất là cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở, kinh doanh BĐS. Chính sách 2 là bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng.

Chính sách thứ 3 là hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, nhà ở, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan và chính sách thứ 4 là hoàn thiện pháp luật có liên quan để bảo đảm đồng bộ với chính sách mới được đề xuất tại dự án Luật.

Nguồn: Báo Hải quan

165

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan