Đề nghị xây dựng Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Bộ Quốc phòng đang đề nghị xây dựng Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) nhằm mục đích xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng cho biết, Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010. Sau thời gian thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ (DQTV) được nâng lên, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, Luật Dân quân tự vệ hiện hành chưa thể chế cụ thể, đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về quốc phòng, quân sự, DQTV và bảo vệ Tổ quốc. Một số nội dung của Luật Dân quân tự vệ năm 2009 chưa thống nhất, đồng bộ với Luật Quốc phòng (sửa đổi), chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ quy định về công tác DQTV; qua thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác DQTV trong tình hình hiện nay. Do vậy, việc sửa đổi Luật Dân quân tự vệ là cần thiết.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết việc xây dựng Luật Dân quân tự vệ sửa đổi nhằm mục đích xây dựng DQTV vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoạt động phối hợp, phòng thủ dân sự của DQTV, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an an ninh quốc gia, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Về thành phần của DQTV, dự thảo Luật quy định theo hướng thành phần DQTV gồm: Cơ động, thường trực, tại chỗ, phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, y tế và DQTV biển.

Đồng thời bổ sung quy định nguồn mở rộng DQTV là những công dân chưa thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV được đăng ký, quản lý; công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đề xuất tăng độ tuổi kéo dài thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV đối với tự vệ theo hướng 55 tuổi đối với nam, đến 50 tuổi đối với nữ…

Nguồn: baochinhphu.vn

Nguồn: baochinhphu.vn

197

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan