Đề xuất sửa đổi quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, nhiều người sử dụng lao động đã nhận thức đầy đủ hơn về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, triển khai và thực hiện nhiều hình thức nhằm phát huy dân chủ của người lao động trong việc tham gia và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp, như tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động thường niên, tổ chức các hoạt động tham vấn từ người lao động về các giải pháp tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ tại nơi làm việc đã bộc lộ một số điểm hạn chế, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để góp phần phát huy quyền làm chủ của người lao động, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Cụ thể như sau:

Về đối tượng áp dụng, theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 thì doanh nghiệp có dưới 10 lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Qua thực tế cho thấy, quy định này là không phù hợp với thực tiễn, cần thiết phải bổ sung quy định loại trừ áp dụng một số quy định không phù hợp đối với loại hình doanh nghiệp này.

Về nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc: các nguyên tắc chưa được quy định rõ ràng, có nội dung trùng lắp với trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Về quy định người lao động được biết, kiểm tra, giám sát được quy đinh trong Điều 6, Điều 9 của Nghị định không phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của doanh như quy định doanh nghiệp phải công khai về tài chính, người lao động được kiểm tra, giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là không phù hợp với quyền của doanh nghiệp nêu trên.

Về các hình thức thực hiện dân chủ như đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động quy định hết sức cứng như việc bình bầu người tham gia đối thoại, tham gia hội nghị người lao động, quy trình tổ chức đối thoại, quy trình tổ chức người lao động; xây dựng các quy chế đối thoại, quy chế hội nghị người lao động tạo ra những khó khăn trong quá trình thực hiện của doanh nghiệp, chưa phù hợp với môi trường sản xuất kinh doanh linh hoạt của doanh nghiệp. Về xây dựng quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc: Cùng một vấn đề nhưng hiện nay Nghị định 60/2013/NĐ-CP đang quy định doanh nghiệp phải xây dựng 3 quy chế, đó là quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại, quy chế hội nghị người lao động gây phiền hà về thủ tục cho doanh nghiệp.

Tại dự thảo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất bổ sung quy định loại trừ áp dụng một số quy định không phù hợp đối với loại hình doanh nghiệp có quy mô dưới 10 lao động; sửa đổi nguyên tắc thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo hướng rõ ràng, làm cơ sở định hướng cho hai bên thực hiện dân chủ, bảo đảm được theo khuôn khổ pháp luật, phát huy được quyền làm chủ của người lao động; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, Bộ đề xuất sửa đổi nội dung người sử dụng lao động phải công khai, nội dung người lao động kiểm tra giám sát theo hướng vừa đảm bảo quyền tự chủ của người lao động vừa phải đảm bảo quyền tự chủ, tự quyết của doanh nghiệp. Theo đó, đề nghị bỏ quy định người sử dụng lao động không phải công khai tài chính hàng năm của doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến người lao động (Khoản 1 Điều 7) và quy định nội dung người lao động kiểm tra, giám sát đối với thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất (Khoản 1 Điều 9)…

Nguồn: Báo Chính phủ

130

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan