Đền bù, trợ cấp cho đối tượng bị tổn hại danh dự, tài sản, tính mạng do bảo vệ an ninh quốc gia

Đó là quy định trong Nghị định số 16/2006-NĐ-CP về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Theo Nghị định này, các cơ quan tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia hoặc thông qua người đại diện hợp pháp của họ có quyền đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khôi phục danh dự, đền bù thiệt hại về tài sản; thực hiện chế độ trợ cấp đối với người bị thiệt hại về tính mạng và sức khỏe. Người tham gia bảo vệ an ninh quốc gia có thành tích xuất sắc mà bị thiệt hại về tính mạng, về sức khỏe thì bản thân hoặc gia đình người đó được hưởng chế độ ưu đãi người có công và được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Nghị định cũng quy định rõ: Cơ quan chuyên trách an ninh quốc gia phải chủ động rà soát, thống kê các trường hợp cần khôi phục danh dự, đền bù thiệt hại về tài sản, cần trợ cấp để xem xét quyết định thực hiện việc khôi phục danh dự, đền bù và trợ cấp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ngoài ra, khi nhận được đề nghị hoặc đơn của đối tượng bị tổn hại về danh dự, về tài sản do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trong thời hạn chậm nhất sau 15 ngày, cơ quan chuyên trách nhận đề nghị hoặc đơn phải có trách nhiệm giải quyết. 

Những trường hợp đền bù thiệt hại, trợ cấp (bằng tiền hoặc bằng hiện vật) từ 10 triệu đồng trở lên phải lập Hội đồng Tư vấn để xem xét và quyết định. Còn đối với những trường hợp cần khôi phục danh dự thì việc cải chính công khai, xin lỗi được tiến hành bằng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương hoặc địa phương trong hai số báo hoặc hai lần trên phương tiện nghe nhìn liên tiếp..

65

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan