Điểm mới trong Thông tư 01/2011/TT-BNV về thể thức và kỹ thuật trình bày VB hành chính

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2010 của Chính phủ về công tác văn thư. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp cùng một số cơ quan chức năng đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Ngày 19/01/2011 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNV (gọi tắt là Thông tư 01/2011) về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Ngày 05/3/2011 Thông tư 01/2011 có hiệu lực, để việc thực hiện Thông tư thuận lợi các cơ quan, tổ chức cần chú ý một số điểm mới quy định cụ thể đối với thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

1. Về nội dung văn bản:

1.1. Thông tư 01/2011 chỉ bãi bỏ 1 phần Thông tư 55/2005, Thông tư 55/2005 vẫn còn hiệu lực đối với các văn bản quy phạm pháp luật thể thức và kỹ thuật trình bày như:

- Nghị quyết của Chính phủ,

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân,

- Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp),

- Nghị định của Chính phủ (ban hành điều lệ, quy chế),

- Quyết định (quy định trực tiếp),

- Quyết định (ban hành quy chế, quy định),

- Chỉ thị,

- Thông tư của Bộ trưởng,

- Thông tư liên tịch,

1.2. Lần đầu tiên trong một văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đã ban hành Quy định viết hoa trong văn bản hành chính(Phụ lục VI kèm theo Thông tư 01/2011), kết thúc thời gian dài (12 năm) các cơ quan tạm thời vận dụng Quyết định số 09/1998/QĐ-VPCP ngày 22/11/1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, vào công tác Văn phòng để có sự thống nhất chung.

Ngoài ra, trong Phụ lục I của Thông tư 01/2011, đã có bổ sung thêm quy định về chữ viết tắt của một số loại văn bản hành chính mới được quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2010 của Chính phủ về công tác văn thư như: Quy định (viết tắt là QyĐ), bản ghi nhớ (viết tắt là GN), bản cam kết (viết tắt là CK), bản thỏa thuận (viết tắt là TTh)…

Tại Phụ lục V, Thông tư 01/2011 có sự “mẫu hóa” bổ sung nhiều văn bản hành chính so với Thông tư 55/2005 như các mẫu: Nghị quyết (cá biệt); Nghị quyết (cá biệt) của Thường trực HĐND, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp; Quyết định cá biệt quy định gián tiếp (Quyết định ban hành văn bản kèm theo), Công điện, Biên bản, Thư công… Có thể thấy, việc mẫu hóa này sẽ góp phần tạo thuận lợi cho các cơ quan đơn vị “chuẩn hóa” công tác soạn thảo văn bản hành chính.

2. Về cách thức trình bày trong Thông tư: 

Nếu như Thông tư 55/2005 hướng dẫn phần thể thức và kỹ thuật trình bày thành hai phần riêng biệt thì Thông tư 01/2011 đã ghép chung hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày theo từng thành phần cấu thành văn bản. Nhờ đó, tạo nên sự rõ ràng và thống nhất trong cách thức hướng dẫn và thuận tiện trong việc nghiên cứu, thực hiện.
 
3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày từng thành phần cấu thành văn bản, Thông tư mới đã có nhiều quy định cụ thể, rõ ràng hơn mà Thông tư 55/2005 chưa đề cập tới (nhất là về mặt kỹ thuật trình bày). Cụ thể như sau:

3.1. Về Quốc hiệu: Quy định rõ hơn về cỡ chữ trình bày dòng thứ nhất và dòng thứ hai trong Quốc hiệu, theo quy định dòng thứ hai lúc nào cũng phải lớn hơn dòng thứ nhất một cỡ chữ. Cách trình bày đường kẻ ngang phía dưới quốc hiệu không được dùng lệnh Underline mà phải dùng lệnh Draw.

3.2.Về tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản: Trường hợp tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản dài có thể trình bày thành nhiều dòng.

3.3. Về ký hiệu của văn bản: Tại Thông tư 01/2011 quy định rõ việc ghi ký hiệu công văn do UNBD cấp huyện, cấp xã ban hành bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành công văn và chữ viết tắt tên lĩnh vực (các lĩnh vực được quy định tại Mục 2, Mục 3, Chương IV, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003) được giải quyết trong công văn. Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức và các đơn vị trong mỗi cơ quan, tổ chức hoặc lĩnh vực (đối với UBND cấp huyện, cấp xã)do cơ quan, tổ chức quy định cụ thể, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu.

3.4. Về trích yếu nội dung công văn: Được đặt cạnh giữa dưới số và ký hiệu văn bản, cách dòng 6pt với số ký và ký hiệu văn bản.

Việc ban hành Thông tư 01/2011 đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực của Bộ Nội vụ, Cục văn thư và lưu trữ nhà nước trong việc chỉ đạo nghiệp vụ Văn thư, từng bước đưa công tác soạn thảo văn bản hành chính đi vào nề nếp, khoa học. Những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trái với Thông tư này bị bãi bỏ.

Tiếp thu các nội dung của Thông tư 01/2011, việc nghiên cứu, chỉ đạo, tham mưu cho các cấp tổ chức triển khai thực hiện thông tư số 01/2011 kịp thời là trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức và các cơ quan chuyên môn, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nền kinh tế trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. 

Kim Liên
Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội vụ

Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

1,095

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan